Wet- en regelgeving

Op deze pagina leggen we uit welke wet- en regelgeving van belang is voor werkgevers en werknemers in de bouw- en infrasector.

Arbowet, arbobesluit en arboregelingen

De arbowet is een zogeheten kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels staan, maar algemene bepalingen over het arbobeleid in bedrijven. De arbowet stelt dat werkgever en werknemers samen moeten zorgen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk, maar ook de werknemer heeft de verplichting de eigen veiligheid en gezondheid in acht te nemen. Zo moet de werknemer bijvoorbeeld arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruiken.

Het arbobesluit bevat een nadere uitwerking van de arbowet. Hierin staan gedetailleerde voorschriften over specifieke arborisico's. Bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, blootstelling aan geluid of persoonlijke beschermingsmiddelen. Werkgever en werknemer zijn verplicht zich aan deze voorschriften te houden. Voor de bouw is met name hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbobesluit van belang.

Naast de arbowet en het arbobesluit zijn er ook nog arboregelingen. Arboregelingen zijn een diepere uitwerking op sommige onderdelen van het arbobesluit.

A-bladen en arbocatalogi

Bedrijven in de bouw en infra moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast zijn er andere regelingen, als arbocatalogi en A-bladen, waar bedrijven rekening mee moeten houden. De Inspectie SZW controleert of de wetgeving wordt nageleefd. Zij richt zich hierbij vooral op werkgevers. Zij zijn immers in eerste instantie verantwoordelijk voor de naleving van de wet in hun bedrijf of organisatie. Daarnaast hebben ook werknemers wettelijke verantwoordelijkheden, dus indien nodig wordt ook tegen hen opgetreden.

De arbocatalogi bevatten een nadere uitwerking van het arbobesluit. Ook helpen deze bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. De oplossingen en maatregelen zijn volgens de laatste stand van de techniek en worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de branche. Het volgen van de arbocatalogi is niet verplicht, wel gewenst.  

Cao bouw & infra

De cao bouw & infra beschrijft in hoofdstuk 7 het individugericht pakket aan preventiezorg.

© Koninklijke Bouwend Nederland