Verplichtingen werkgever

Op deze pagina leggen we uit welke verplichtingen er zijn voor werkgevers in de bouw- en infrasector omtrent veiligheid en veilig werken.

Stel een arbobeleid op en voer hem uit

Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico's in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte. De werkgever stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging). Het beleid moet ook vastgelegd zijn in de onderneming. Gebruik hiervoor het veiligheidsreglement of verzuimreglement.

Stel een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) op

Een RI&E is verplicht voor iedere ondernemer met personeel. Dat is in de Arbowet zo geregeld. De RI&E Bouwnijverheid is een online applicatie waarmee bedrijven op eenvoudige wijze zelf een RI&E en een plan van aanpak (PvA) kunnen maken, zonder inschakeling van deskundigen. Maak je de RI&E met dit branche-instrument, dan is een toetsing niet verplicht voor bedrijven tot en met 25 werknemers. Gebruik je een andere RI&E-applicatie of heb je meer dan 25 werknemers, dan moet je de opgestelde RI&E laten toetsen. Bekijk via deze link op een overzichtelijke manier of je jouw RI&E moet toetsen (scroll naar beneden).

Organiseer toolboxmeetings (die zijn verplicht)

Werkgevers moeten volgens de Arbowet werknemers doeltreffend voorlichten over het werk in relatie tot arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld over gereedschappen, werkmethodes en omgangsvormen. In het kader van VCA** moet een bedrijf jaarlijks minstens tien toolboxmeetings houden, bij VCA* wordt dit aanbevolen als middel voor structurele voorlichting. Volandis heeft voor verschillende onderwerpen gratis kant-en-klare toolboxen. Op zoek naar een andere invulling van de toolboxmeeting? Probeer dan de Toolbox mkb of de Veilig-quiz uit. Deze instrumenten bieden in spelvorm een handvat om het gesprek over veiligheid te voeren.

Wijs een preventiemedewerker aan

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Dit moet een interne werknemer zijn. Bij een bedrijfsgrootte tot maximaal 25 werknemers mag de werkgever zelf preventiemedewerker zijn. De drie wettelijke werkzaamheden van de preventiemedewerker zijn:

  • het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren (via de RI&E).
  • het adviseren en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en ondernemingsraad/personeelsvereniging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • het (mede) uitvoeren van arbomaatregelen.

De preventiemedewerker moet in ieder geval over genoeg kennis en ervaring beschikken om zijn taken goed uit te kunnen voeren. Lees hier meer over.

Sluit een overeenkomst af met een arbodienst

Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract. Werkgevers moeten zich door kerndeskundigen laten bijstaan bij het uitvoeren van taken op het gebied van preventie en bescherming. De kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige.

Richt een veilige en gezonde werkplek in

In de Arbowet wordt iedere plaats waar arbeid verricht wordt of gaat worden, gezien als 'arbeidsplaats'. Bij het inrichten van deze arbeidsplaats, vraagt de wet rekening te houden met de persoonlijke eigenschappen van werknemers. Arbeidsplaatsen verschillen per beroepsgroep en per persoon, dus daarom is het belangrijk om naar de individuele situatie en risico's te kijken voor een veilige en gezonde inrichting van de werkplek.

Meld en registreer ongevallen en beroepsziektes

De Arbowet definieert een arbeidsongeval als een gebeurtenis, op het werk of in werktijd, die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een kantooromgeving, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg. Ongevallen die plaatsvinden op de openbare weg kunnen dus ook onder de definitie van bedrijfs- en arbeidsongeval vallen. In de regel is er echter géén sprake van een bedrijfsongeval als het letsel ontstaat tijdens het naar of van het werk rijden (woon-werkverkeer).

Stimuleer deelname PAGO/DIA

Het PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) is een medisch onderzoek dat afgestemd is op de functie, oftewel een medische 'keuring' op maat. De arbodienst nodigt de werknemer elke vier jaar uit (boven de 40 elke twee jaar) via een brief op je huisadres of via de werkgever. In de bouw- en infrasector wordt het PAGO gecombineerd met een DIA-gesprek. DIA staat voor Duurzame Inzetbaarheidsanalyse en geeft inzicht in je lichamelijke conditie, hoe goed je in je vel zit en wat je ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Dit gesprek wordt uitgevoerd door Volandis.

© Koninklijke Bouwend Nederland