Verplichtingen werkgever

Arbobeleid opstellen en uitvoeren

Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte. De werkgever stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging). Het beleid moet ook vastgelegd zijn in de onderneming. Gebruik hiervoor het veiligheidsreglement of verzuimreglement.

De RI&E opstellen

De RI&E Bouwnijverheid is een online applicatie waarmee bedrijven op eenvoudige wijze zelf een RI&E en een plan van aanpak (PvA) kunnen maken, zonder inschakeling van deskundigen. Maak je de RI&E met dit branche-instrument, dan is een toetsing niet verplicht voor bedrijven tot en met 25 werknemers. Gebruik je een andere RI&E of heb je meer dan 25 werknemers, dan moet je de opgestelde RI&E laten toetsen.

Werknemers informeren over gereedschappen, werkmethodes, omgangsvormen en meer

Werkgevers moeten volgens de Arbowet werknemers doeltreffend voorlichten over het werk in relatie tot arbeidsomstandigheden. In het kader van VCA** moet een bedrijf jaarlijks minstens tien toolboxmeetings houden, bij VCA* wordt dit aanbevolen als middel voor structurele voorlichting. Volandis heeft voor verschillende onderwerpen gratis kant en klare toolboxen. Op zoek naar een andere invulling van de toolboxmeeting? Probeer dan de Toolbox mkb of de Veilig-quiz uit. Deze instrumenten bieden in spelvorm een handvat om het gesprek over veiligheid te voeren.

Preventiemedewerker binnen het bedrijf

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Dit mag niet iemand zijn van buiten het bedrijf. Een preventiemedewerker is de aanjager bij het opzetten en verbeteren van het arbobeleid. In de praktijk tekent zich een driedeling af in de werkzaamheden op het gebied van preventie en bescherming: de preventiemedewerker als contactpersoon, als arbo-coördinator en als beleidsadviseur. De preventiemedewerker moet in ieder geval over genoeg kennis en ervaring beschikken om zijn taken goed uit te kunnen voeren. Lees hier meer over.

Basiscontract met de arbodienst

Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract. Werkgevers moeten zich door kerndeskundigen laten bijstaan bij het uitvoeren van taken op het gebied van preventie en bescherming. De kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige.

Inrichten van de arbeidsplaats

In de Arbowet wordt iedere plaats waar arbeid verricht wordt of gaat worden, gezien als “arbeidsplaats”. Bij het inrichten van deze arbeidsplaats, vraagt de wet rekening te houden met de persoonlijke eigenschappen van werknemers. Arbeidsplaatsen verschillen per beroepsgroep en per persoon, dus daarom is het belangrijk om naar de individuele situatie en risico’s te kijken voor een veilige en gezonde inrichting van de werkplek.

Melden en registreren van ongevallen en beroepsziektes

Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg. Ongevallen die plaatsvinden op de openbare weg kunnen dus ook onder de definities van bedrijfsongeval en arbeidsongeval vallen. In de regel is er echter géén sprake van een bedrijfsongeval als het letsel ontstaat tijdens het naar of van het werk rijden (woon-werkverkeer).

PAGO/DIA deelname stimuleren

Het PAGO is een medisch onderzoek dat afgestemd is op de functie: een medische ‘keuring’ op maat. De arbodienst nodigt de werknemer elke 4 jaar uit (boven de 40 elke 2 jaar) via een brief op je huisadres of via de werkgever. In de bouw en infrasector wordt het PAGO gecombineerd met een DIA gesprek en wordt uitgevoerd door Volandis.

© Bouwend Nederland