Hulpmiddelen en links

Aboma : Adviseurs op het gebied van veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid in de bouw- en de verticale transportbranche.

BHV : Iedere werkgever is verplicht goede bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV'ers aan te wijzen. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers moet men wel rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen.

Bouwspraak : Veiligheid op de bouwplaatsen begint met duidelijke communicatie. Gebruik de gebaren en voorkom misverstanden door een taalbarrière of omgevingslawaai.

GPI : Poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarbij een toets wordt afgelegd. Het doel: een hoger veiligheidsbewustzijnniveau en meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats.

Helpdesk Corona Bouw & Techniek : Voor veilig en gezond doorwerken tijdens de Covid-19 pandemie.

Inspectie SZW : Handhaver van de wet en regelgeving o.a. op gebied van veilig en gezond werken. Meldpunt voor ongevallen. 

Mbo-module 'Veiligheid in de bouw'. De bouwsector staat in de top 3 van de meest onveilige sectoren van ons land. De aandacht in de media voor ernstige ongevallen is groot en dit werkt negatief door op het imago van de sector. Gelukkig zijn er ook initiatieven, die juist positief bijdragen aan de veiligheid en het imago. Een belangrijke stap hierin is om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan Veiligheid. In samenwerking met de sector is er een mbo-module ontwikkeld die beschikbaar is voor alle ROC's. Deze module gaat door Volandis ook ingezet worden in de leermeester cursus.

PBM : Werkgevers moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. In eerste instantie door risico's zo veel mogelijk bij de bron te bestrijden en door technische of organisatorische maatregelen te treffen. Zijn deze maatregelen niet voldoende, dan moet je als bedrijf overgaan tot het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan werknemers.

Protocol 'Samen veilig doorwerken' : Hierin staan de richtlijnen beschreven over het doorwerken in de bouw, infra en installatiesector in tijden van de Covid-19 pandemie.

UMA : De Uniforme Meld APP is een gratis generieke (meld)applicatie, waarmee ieder werkzaam persoon in de bouw onveilige situaties/handelingen op de bouwplaats en kantoor laagdrempelig kan melden en op kan (laten) lossen.

VCA : De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) is bedoeld bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een veelzijdig programma, waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Het VCA-certificaat is niet wettelijk verplicht. Wel zijn er veel opdrachtgevers, ook buiten de chemische industrie, die van hun aannemers een VCA-certificaat vragen. Er zijn drie niveaus van VCA-certificatie: VCA*, VCA** en VCA Petrochemie. 

Er blijkt nog wel eens verwarring te zijn over het VCA-certificaat (VGM-beheerssysteem voor bedrijven) en de VCA-opleidingen. Voor bedrijven die een VCA beheerssysteem hebben of willen opzetten is het verplicht dat hun medewerkers de kwalificatie Basisveiligheid VCA en/of Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA (VOL) behalen. Deze kwalificaties worden in de bouw vaak van medewerkers gevraagd. Ook indien je bedrijf geen operationeel VCA-beheerssysteem heeft kunnen de medewerkers deelnemen aan de opleiding en het diploma halen. Er zijn opdrachtgevers (vaak hoofdaannemers) die van iedere medewerker op de bouwplaats eisen dat men over een VCA-certificaat (in dit geval dus het diploma) beschikt. Meer informatie over VCA en de opleidingen staat op deze website.

Veiligheidsreglement : Met verschillende hulpmiddelen helpt Bouwend Nederland werkgevers om veiligheid beter op de kaart te zetten. Zo is er voor leden een overeenkomst Veiligheidsreglement. Deze modelovereenkomst biedt de werknemer duidelijkheid over geldende veiligheidsregels én inzicht in welke sancties gelden als de werknemers de regels niet naleeft. Door ondertekening committeert de werknemer zich aan de gemaakte afspraken.

Volandis : Kennis en adviescentrum van de bouw & infra sector op het gebied van veilig en gezond werken. Zij bouwen aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector waarin mensen veilig werken, plezier houden in hun werk en op tijd vooruit kijken. Dat is goed voor iedereen: werknemer, werkgever én opdrachtgever, want gezonde en gemotiveerde mensen halen de beste resultaten.

© Koninklijke Bouwend Nederland