Gezondheid

Goede arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat mensen gezond kunnen werken. Risicofactoren die in de bouw & infra sector spelen zijn het werken met gevaarlijke stoffen en de kans op fysieke of mentale overbelasting.  Zowel op sectorniveau als door de werkgever zelf worden er allerlei maatregelen genomen om schade aan de gezondheid zoveel mogelijk te beperken.

Afspraken

Op sectorniveau zijn er afspraken vastgelegd in de cao bouw & infra. Zo kent de sector voor veel functies de verplichte intredekeuring. Een keuring voor werknemers die voor het eerst in de bouw gaan werken of meer dan drie jaar in een andere sector hebben gewerkt. Daarnaast krijgen werknemers de mogelijkheid om deel te nemen aan het Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Vanaf de leeftijd van 20 jaar kunnen werknemers om de vier jaar deelnemen aan dit medische onderzoek, gericht op de functie-uitoefening. Er wordt dan heel specifiek gekeken naar de belasting van het werk en de belastbaarheid van de medewerker.

De medewerker heeft ook recht op een Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Dit is een gesprek met een adviseur van Volandis om de uitkomsten van het PAGO te bespreken en tot een advies te komen wat de medewerker kan doen om duurzaam inzetbaar te blijven. Eventuele acties die voortkomen uit de DIA kan de werknemer (deels) betalen uit zijn duurzame inzetbaarheidsbudget.
Voor sommige beroepen bijvoorbeeld machinisten of werknemers die veel in aanraking komen met verontreinigde grond/water, asbest of andere gevaarlijke stoffen geldt dat zij aanvullend op het PAGO, aanspraak hebben op gericht periodiek onderzoek.

Stress gerelateerde stoornissen zijn vooral bij UTA-medewerkers een belangrijke oorzaak van uitval. Vooral onder uitvoerders, die veelvuldig met deadlines te maken hebben, komt dit vaker voor. De sector heeft hiervoor voorzieningen getroffen. Op deze pagina lees je er meer over.

Op bedrijfsniveau is de werkgever verplicht een arbo- en verzuimbeleid te voeren in zijn onderneming. Lees daar meer over bij 'Verplichtingen werkgever'. Een belangrijk instrument in het arbobeleid is het Verzuimreglement.

Ziek worden is vervelend, zowel voor de zieke medewerker als voor de werkgever. Zeker als iemand langdurig uitvalt, kan dat veel geld kosten. Het zoveel mogelijk beperken van verzuim is dus van groot belang. Aandacht voor verzuim en een goede begeleiding besparen dus geld! Bouwend Nederland biedt handvatten voor een goed verzuimbeleid en biedt voor haar leden verschillende model overeenkomsten

© Bouwend Nederland